A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальний заклад
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Безлюдівської селищної ради

Поради щодо заповнення Свідоцтва досягнень учнів 5-6 класів НУШ

Дата: 19.04.2023 14:28
Кількість переглядів: 81

Цей рік є особливо відповідальним для вчителів, які розпочали впровадження ключової освітньої реформи у базову середню освіту. Тож  команда "Наурок" підготувала огляд нормативних вимог щодо оформлення документа про навчальний поступ учнів 5-6 класів НУШ.

Підсумкове оцінювання  результатів навчання учнів 5-6 класів

Відповідно до законодавства основними видами підсумкового оцінювання результатів навчання учнів є: 

• Тематичне оцінювання. Залежно від специфіки навчального предмета/інтегрованого курсу та кількості годин, передбачених на його вивчення, воно може здійснюватися на основі поточного оцінювання з урахуванням результатів проведеної діагностичної (контрольної) роботи або без її проведення. Систему таких робіт учитель  планує та розробляє самостійно, враховуючи вимоги Держстандарту, освітньої та навчальної програм. Під час виставлення оцінки за тему результати перевірки робочих зошитів, як правило, не враховуються. 

• Семестрове оцінювання. Воно здійснюється на основі результатів тематичного оцінювання та результатів контролю груп загальних результатів навчання, відображених у Свідоцтві досягнень. 

• Річне оцінювання здійснюється на основі загальних оцінок результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться. 

Інструментарій оцінювання, що застосовується закладом, має бути описаним в освітній програмі. Школа може здійснювати оцінювання за системою оцінювання, визначеною законодавством, або за власною шкалою. У цьому випадку  заклад має визначити та описати в освітній програмі правила переведення загальної оцінки результатів навчання за рік у 12- бальну систему.

Облік результатів тематичного, семестрового, річного оцінювання та оцінювання груп результатів навчання здійснюється в класному журналі в окремих колонках без зазначення дати. 

Оформлення Свідоцтва досягнень учнів 5-6 класів НУШ

Свідоцтво досягнень відображає результати навчальних досягнень учнів 5-6 класів НУШ з усіх навчальних предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою школи. Заповнення Свідоцтва досягнень учнів 5-6 класів НУШ здійснюється відповідно до наказу МОН від 01.04.2022 № 289 з урахуванням інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

На лицьовому боці Свідоцтва вказується повна назва закладу загальної середньої освіти, клас навчання, прізвище та ім'я школяра, рік навчання та таблиця «Характеристика навчальної діяльності», яка відображає перелік наскрізних умінь школярів, визначених Держстандартом, зокрема: 

• виявляє інтерес до навчання;

• виявляє розуміння прочитаного;

• висловлює власну думку;

• критично та системно мислить;

• логічно обґрунтовує власну позицію;

• діє творчо; 

• виявляє ініціативу у процесі навчання;

• конструктивно керує емоціями;

• оцінює ризики;

• приймає рішення;

• розв’язує проблеми; 

• співпрацює з іншими.

Ця таблиця заповнюється класним керівником після завершення навчального року або в разі зміни учнем закладу освіти. У Свідоцтві навпроти кожного зазначеного вміння виставляється позначка «сформовано/формується», яка відбиває результати спільних спостережень, проведених вчителями-предметниками протягом цього навчального періоду. Також педагогічні колективи можуть використовувати власні способи спостереження та застосовувати вербальні характеристики замість позначки.

На зворотному боці Свідоцтва заповнюється таблиця «Характеристика результатів навчання», у якій навпроти кожного навчального предмета виставляються обліковані у класному журналі результати навчання учнів за навчальні періоди (І та ІІ семестр, Рік). У документі фіксуються: 

1. Рівень досягнення результатів навчання за кожною групою загальних результатів. У кожному семестрі рекомендується оцінювати сформованість таких умінь та навичок школярів із навчальних предметів:

Українська мова, українська література, зарубіжна література, інтегрований курс літератур (української та зарубіжної), інтегрований мовно-літературний курс, іноземна мова, друга іноземна мова:

• сприймає усну інформацію на слух / аудіювання;

• усно взаємодіє та висловлюється / говоріння;

• сприймає письмові тексти/ читання;

• письмово взаємодіє та висловлюється/письмо.

Математика:

• опрацьовує проблемні ситуації та створює математичні моделі;

• розв'язує математичні задачі;

• критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій.

Пізнаємо природу / Довкілля / Природничі науки:

• проводить дослідження природи;

• опрацьовує та використовує інформацію;

• усвідомлює закономірності природи.

Технології:

• проєктує та виготовляє вироби; 

• застосовує технології декоративно-ужиткового мистецтва;

• виявляє самозарадність у побуті / освітньому процесі.

Інформатика:

• працює з інформацією, даними, моделями;

• створює інформаційні продукти; 

• працює в цифровому середовищі; 

• безпечно та відповідально використовує інформаційні технології.

Здоров’я, безпека та добробут (інтегрований курс):

• піклується про здоров’я; 

• приймає рішення для безпеки;

• виявляє підприємливість та поводиться етично.

Етика / Курси морального спрямування:

• поводиться етично; 

• критично мислить; 

• позитивно ставиться до себе та оточуючих.

Вступ до історії України та громадянської освіти:

• орієнтується в історичному часі й просторі; 

• працює з інформацією історичного змісту; 

• виявляє повагу до гідності людини та соціальну активність.

Інтегрований курс «Мистецтво»/ курси за вибором художнього спрямування:

• пізнає різні види мистецтва;

• працює з текстом; 

• бере участь у творчій діяльності.

Фізична культура:

• розвиває особистісні якості у процесі фізичного виховання;

• володіє технікою фізичних вправ;

• здійснює фізкультурно-оздоровчу діяльність.

2. Загальна оцінка результатів навчання. Механізм її виведення для кожного навчального предмета визначається закладом освіти та описується в інструментарії оцінювання в освітній програмі.

Слід зазначити, що за рішенням педагогічної ради школа може відмовитись від оцінювання результатів навчання учнів або визначити власну шкалу оцінювання з предметів/інтегрованих курсів освітніх галузей «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура». 

Для забезпечення наступності у І семестрі 2022/2023 навчального року для проведення підсумкового оцінювання МОН рекомендувало використовувати рівневу шкалу, а його результати позначати словами або відповідними літерами («початковий» – «П», «середній» – «С», «достатній» – «Д», «високий» – «В»). Річне оцінювання має здійснюватись за системою оцінювання, визначеною законодавством, тож у разі застосування рівневої шкали в І семестрі та 12-бальної шкали в ІІ семестрі, при виставленні оцінки за рік слід  орієнтуватись на оцінку за ІІ семестр

У Свідоцтві досягнень у графі «Рік» з кожного навчального предмета виставляється одна оцінка – «Загальна оцінка результатів навчання», бали за групи результатів навчання у цій графі не виставляються, оскільки вони враховані в семестрових оцінках.

При оцінюванні рівня сформованості предметних компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучають ті складові (знання, вміння, види діяльності та інше), опанування якими є утрудненим або неможливим для учня з огляду на труднощі функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я. 

Якщо рівень результатів навчання учнів  визначити неможливо (через тривалу відсутність) у класному журналі та свідоцтві досягнень робиться запис «(н/а)» (не атестований(а). 

При здійсненні семестрового оцінювання учнів з тимчасово окупованих територій, з числа внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повернулися на постійне місце проживання, зараховуються всі оцінки, які вони отримали впродовж семестру незалежно від місця навчання та форми здобуття освіти.  Зокрема школярі можуть подавати:

• інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання, видані закладами освіти, в яких вони тимчасово навчались;

• інформацію з електронних журналу та щоденника за попереднім місцем навчання. 

Якщо в учнів, які повернулися на постійне місце проживання та з тимчасово окупованих територій, відсутні обліковані результати оцінювання за попереднім місцем навчання, школа може провести підсумкове семестрове оцінювання у вигляді контрольної роботи, тестування, співбесіди тощо (у тому числі за допомогою технологій дистанційного навчання).

Перед друком Свідоцтва досягнень потрібно привести його у відповідність до освітньої програми закладу освіти, зокрема: 

• видалити зайві рядки або підкреслити назви предметів/інтегрованих курсів, обраних закладом освіти; 

• вписати назви курсів вибіркового освітнього компоненту.

 


« повернутися

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень